Cada cop més a prop de les persones

Creu Roja a Sant Feliu de Llobregat

C/ El Plà, 10
936660353
santfeliullob@creuroja.org

Projecte VBellesa activa

En els darrers anys han ocorregut tres fets cabdals que han permès fer una reformulació i reestructuració dels serveis que es presten a les persones grans i a les persones amb dependència a Catalunya. En primer lloc, l’OMS (Organització Mundial de la Salut) posa com a fita als països del món la presa de mesures per fomentar un envelliment actiu (OMS, 2002), el qual s’entén com el procés d’optimització de les oportunitats de salut, participació i seguretat amb la finalitat de millorar la qualitat de vida a mesura que les persones envelleixen. S’aplica tant als individus com als grups de població.

 
En segon lloc, la llei de Promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (Ley 39/2006, 2006) reconeix que les persones en situació de dependència tenen dret a rebre recursos per satisfer les seves necessitats. Com a objectius principals, es pretén promoure l’autonomia i atendre la dependència. És a dir, es vol tant fomentar que les persones puguin prendre decisions per si mateixes com atendre les necessitats que requereixen d’algun suport.
 
En tercer lloc, la llei de serveis socials de Llei 12/2007, d'11 d'octubre, estableix el sistema i la cartera de serveis Socials de Catalunya, on també s’inclou a part de l’atenció a la dependència, la prevenció.
 
Tots tres fets sorgeixen arran dels canvis estructurals de la societat, amb una major esperança de vida i, conseqüentment, amb un major nombre de persones grans i de persones que pateixen algun tipus de dependència. Per tant, l’objectiu no és només donar un servei per atendre la persona amb dependència, sinó que s’ha d’anar més enllà i intentar fer prevenció perquè les persones arribin a la seva vellesa amb unes millors condicions.
 
Tanmateix, recordar la missió de la Creu Roja que és “estar cada cop més a prop de les persones vulnerables en els àmbits estatal i internacional a través d’accions de caràcter preventiu, assistencial, rehabilitador i de desenvolupament, realitzades essencialment per voluntariat” i el seu objectiu que com a “organització humanitària i d’acció voluntària arrelada a la societat pretén donar respostes integrals des d’una perspectiva de desenvolupament a les víctimes de desastres i emergències, a problemes socials, de salut i mediambientals
 
Per aquest motiu, el Ministerio de Sanidad y Política Social, juntament amb la Diputació de Barcelona i Creu Roja s’impulsa el programa VBellesa Activa. Aquest programa pretén donar resposta a les necessitats de suport de les persones grans, als seus cuidadors i promoure un envelliment actiu abans d’entrar en l’etapa de la vellesa.
 

Amb tot, aquest programa atén les persones des d’una vessant integral i integradora, de manera que analitza i intervé perquè la persona continuï desenvolupant-se d’una manera autònoma i promogui la seva independència en tots els contexts en què interactua: des del nivell individual amb les activitats de la vida diària, el de les relacions familiars i socials, el comunitari fins el cultural (Bronfenbrenner, 1987).